مشتریان استان تهران
مدیریت درمان تهران مديريت درمان تهران بزرگ مديريت درمان تهران بزرگ
بيمارستان شهيد لبافي نژاد بيمارستان شهيد لبافي نژاد واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان شهيد لواساني بيمارستان شهيد لواساني واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان شهيد معيري بيمارستان شهيد معيري واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان شريعت رضوي بيمارستان شريعت رضوي واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان شهيد فياض بخش بيمارستان شهيد فياض بخش واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان آيت الله كاشاني بيمارستان آيت الله كاشاني واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك ابوريحان پلي كلينيك ابوريحان واحد درماني تهران بزرگ
زايشگاه مريم شوش زايشگاه مريم شوش واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه شهيد سلیماني درمانگاه شهيد سلیماني واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان هدايت بيمارستان هدايت واحد درماني تهران بزرگ
پلي کلينيک شهيد حيدري پلي كلينيك شهيد حيدري واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك تخصصي سيزده آبان پلي كلينيك تخصصي سيزده آبان واحد درماني تهران بزرگ
پلي کلينيك قدس پلي کلينيك قدس واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك خاندان حكيم پلي كلينيك خاندان حكيم واحد درماني تهران بزرگ
پلي کلينيك طوس پلي کلينيك طوس واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك جشنواره پلي كلينيك جشنواره واحد درماني تهران بزرگ
مركز طب كار گروه طب كار واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان شهريار بيمارستان شهريار واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان پانزده خرداد ورامين بيمارستان پانزده خرداد ورامين واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان اسلامشهر - بيمارستان امام رضا بيمارستان اسلامشهر واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه فيروز كوه درمانگاه فيروز كوه واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان ميلاد بيمارستان ميلاد واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه آزادي(فیاض بخش) درمانگاه آزادي واحد درماني تهران بزرگ
پلی کلینیک شهيد مفتح ( اسلامشهر ) درمانگاه شهيد مفتح اسلامشهر واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه 22 بهمن ( فیاض بخش ) درمانگاه 22 بهمن فياض بخش واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك شماره يك فياض بخش پلي كلينيك شماره يك فياض بخش واحد درماني تهران بزرگ
بيمارستان 12 بهمن بيمارستان حسينيه ارشاد واحد درماني تهران بزرگ
آزمايشگاه رفرانس آزمايشگاه رفرانس واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك لبافي نژاد پلي كلينيك لبافي نژاد واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه شماره 17 شريعت رضوي(شهید برزکی) درمانگاه شماره 17 شريعت رضوي واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه‌شهداي‌ دخانيات(كاشاني) درمانگاه شهداي دخانيات كاشاني واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه فداييان اسلام(كاشاني) درمانگاه فداييان اسلام كاشاني واحد درماني تهران بزرگ
پلي کلينيک نسيم شهر ( اسلامشهر ) درمانگاه نسيم شهر اسلامشهر واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه شماره 22 (شريعت رضوي) درمانگاه شماره22 شريعت رضوي واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه شماره 19 معيري (نیک پور) درمانگاه شماره 19 معيري واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه شماره 15 (لواساني) درمانگاه شماره 15 لواساني واحد درماني تهران بزرگ
کميسيون پزشکي كميسيونهاي پزشكي واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه درخشان (شهریار) درمانگاه درخشان شهريار واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك شهيد دستغيب قرچك ورامین پلي كلينيك شهيد دستغيب قرچك واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك دكتراماني پاكدشت ورامین پلي كلينيك دكتراماني پاكدشت واحد درماني تهران بزرگ
پلي كلينيك شهيداشرفي اصفهاني ورامين درمانگاه شهيد اشرفي اصفهاني ورامين واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه شماره 21 (شريعت‌رضوي) درمانگاه شماره 21 شريعت رضوي واحد درماني تهران بزرگ
درمانگاه‌شهيدعباسي‌باقرشهر (كاشاني) درمانگاه شهيد عباسي باقرشهر كاشاني واحد درماني تهران بزرگ
ستاد توزیع بیمار ستاد توزيع بيمار واحد درماني تهران بزرگ

 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است