سامانه جامع طب کار

طب کار در زمره مباحثی است که در دهه اخیر بیشتر مورد توجه شرکت ها قرار گرفته و هرروزه بیشتر و بیشتر به آن اهمیت نشان داده می شود. در این راستا، شرکت ساتا نیز با بهره گیری از پایگاه داده های خود توانسته سامانه ای جامع برای طب کار تدوین نماید که ارتباط خودکار با آزمایشگاه های مورد تأیید جهت مراجعه و اخذ نتیجه را فراهم می آورد.