سامانه پذیرش و پردازش اسناد الکترونیکی

این سامانه یکی از معدود سامانه های برقرارکننده ارتباط و انتقال دهنده داده ها به سامانه رسا می باشد که هم اکنون مورد استفاده بیش از 1200 واحد درمانی در سراسر کشور اعم از بیمارستان ها، درمانگاه ها، پلی کلینیک ها و دی کلینیک ها است.