رییس هیئت مدیره

آقای عبدالله حسن نژاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای اشکان جمشیدوند

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر وحید زرگری

عضو هیئت مدیره

خانم مرجان عهدی پور طهرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد علی لسان طوسی