توضیحات فنی نرم افزار متمرکز نوبت دهی اینترنتی و تلفنی

برخورداری از این سیستم امکان نظم دهی به سیستم نوبت در مراکز مختلفی که ممکن است با آن مواجه باشند را با هزینه ای پایین فراهم می آورد. در خلال این سیستم، نوبت دهی از دو طریق تلفنی و اینترنتی در اختیار واحد قرار گرفته و امکان اتصال و همگام سازی نوبت اخذ شده با نرم افزار مدیریتی مورد نظر نیز در دسترس می باشد.

وب اپلیکیشن خدمت رسانی (هستا)   http://hlt-turn.tamin.ir:8030