جناب آقای مهندس اشکان جمشیدوند

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره