توضیحات فنی نرم افزار جامع مدیریت اطلاعات (عمومی) (MIS)

سیستم جامع مدیریت اطلاعات شرکت ساتا یکی از پرکاربردترین نرم افزارها برای تمامی شرکت هاست که با برخورداری از 13 ماژول گوناگون در مدیریت بهتر منابع و مستندسازی فرایندهای جاری شرکت ها نقش مؤثری ایفا می نماید.