در راستای بهره گیری بهتر پرسنل واحدهای درمانی از نرم افزار های ارائه شده توسط شرکت، 120 ساعت آموزش رایگان برای پرسنل واحدهای درمانی درنظر گرفته می شود که در دوران پیش از همه گیری ویروس کرونا بیشتر به شکل حضوری و در دوران پساکرونا اغلب به شکل غیر حضوری (Remote) برای پرسنل واحدهای درمانی برگزار می گردد. همچنین، پس از این مدت در صورت نیاز مجدد به آموزش کارکنان و یا در مواقع تغییر پرسنل و نیاز به آموزش پرسنل جدید در واحدهای درمانی، آموزش های لازم حضور کارکنان ارائه خواهد گردید.

This post is also available in: ArabicEnglish